Vietnamese chicken
Gà trộn rau tự chọn In salad with vegetables of your choice
Gà xào rau tự chọn Sauté with vegetables of your choice
Gà kho xả ớt Stewed with lemongrass and chili
Gà kho gừng Stewed with ginger
Gà rô ti Roasted
Cánh gà / đùi gà chiên nước mắm Wings/leg fried with fish sauce
Gà hấp bầu/ hấp hành / hấp rau tự chọn Steamed with curcubit/onion/vegetables