Dried meat

To be cooked the way it pleases you!

Khô trộn với rau tự chọn Dried meat with vegetables of your choice  
Tôm khô xoài sống Dried shrimp with green mango  
Khô cá lóc Dried wild « lóc » fish Grilled / Fried
Khô cá chỉ vàng Dried « chỉ vàng » fish Grilled / Fried
Khô cá sặc Dried « sặc » fish Grilled / Fried
Khô lù đù khìa Dried « lù đù khìa » fish  
Khô mực đặc biệt Dried special squid  
Khô cá đuối đặc biệt Dried special sting ray fish